<< | 1 | >>
alissa white gluz. natural hair styles braids. harry styles twitcam. manga yaoi espanol. anorexia models. pokemon 6th generation.

ถอดองค์ความรู้โครงงานคุณธรรม2006 ตอน 1

ถอดองค์ความรู้โครงงานคุณธรรม2006 ตอน 1 www.moralproject.net สรุปภาพรวมและองค์ความรู้ โครงงานคุณธรรม ปี 2549
Category: Education     Length: 00:07:30
Tags: โครงงานคุณธรรม แก้ปัญหา เยาวชน ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย .

โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ"

โครงงานคุณธรรมขนมไทย โครงงานคุณธรรมขนมไทย "กล้วยทอดงาดำ" เป็นโครงงาน คุณธรรม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านราชกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนองได้น้อมนำมาใช้ เพิ่อฝึกนักเรียนให้มีคุณธรรมในเรื่อง ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความอดออม และความอดทนตามคุณธรรมมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Category: Education     Length: 00:05:03
Tags: โครงงานคุณธรรม ขนมไทย โรงเรียนบ้านราชกรูด .

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv

โครงงานคุณธรรมสำนึกดี.wmv เป็นโครงงานการเรียนรู้ทดลองปลูกผักไร้พิษแบบกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านราชกรูด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จังหวัดระนอง เพื่อการเรียนรู้คู่คุณธรรม ตามโครงการ พัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน
Category: Education     Length: 00:03:32
Tags: โรงเรียนบ้านราชกรูด .

โครงงานคุณธรรม3.wmv

โครงงานคุณธรรม3.wmv สื่อวีดีทัศน์คุณธรรมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม สำนักเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1
Category: People & Blogs     Length: 00:03:16
Tags: โครงงานคุณธรรม3 .

โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม อบรมเชิงปฎิบัติการค่ายโครงงานคุณธรรมโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม ชั้นนำ สพป.ขก5
Category: Film & Animation     Length: 00:03:34
Tags: คนธัมม์หนังสื่อสารความดี .

รร. วัดไทรใหญ่ โครงงานคุณธรรม

รร. วัดไทรใหญ่ โครงงานคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน โดยแม่ข่าย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ให้กับ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๙ โรงเรียน กิจกรรมการเขียนร่างโครงงานคุณธรรมสำนึกดี CSR และโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
Category: Education     Length: 00:03:47
Tags: คุณธรรม สำนึกความเป็นไทย โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สิริมา .

โครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรม โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โรงเรียนชลบุรี 'สุขบท'
Category: Education     Length: 00:04:27
Tags: moralprojects .

โครงงานคุณธรรม moral ignite 1/5

โครงงานคุณธรรม Moral ignite 1/5 เสวนาการนำเสนอโครงงานในรูปแบบ Moral ignite
Category: Education     Length: 00:06:13
Tags: เสวนา เสนอ โครงงาน .

ถอดองค์ความรู้โครงงานคุณธรรม2006 ตอน 2

ถอดองค์ความรู้โครงงานคุณธรรม2006 ตอน 2 www.moralproject.net สรุปภาพรวมและองค์ความรู้ โครงงานคุณธรรม ปี 2549
Category: Education     Length: 00:06:45
Tags: โครงงานคุณธรรม แก้ปัญหา เยาวชน ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย .

โครงงานคุณธรรม ดงเจริญ.mpg

โครงงานคุณธรรม ดงเจริญ.mpg โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยส.๑ ส่งโครงงานเข้าประกวด (โครงงานคุณธรรม ของ พณฯ พลเอกเปรมฯ) ได้ชนะเลิศระดับจังหวัดยโสธร ซึงจะได้เป็นตัวเทน ไปแข่งขันต่อที่ จ.ศีสะเกษ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในชื่อเรื่องว่า "สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา ต้นกล้าชุมชน"
Category: Travel & Events     Length: 00:04:24
Tags: โครงงานคุณธรรม .

โครงงาน คุณธรรม นศท อยส อาสาจราจร.mpg

โครงงาน คุณธรรม นศท อยส อาสาจราจร.mpg โครงงานนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจอยุธยานุสรณ์เทิดไท้องค์ราชันย์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงงานรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปี ๒๕๕๒
Category: Education     Length: 00:02:15
Tags: โครงงาน คุณธรรม นศท อยส .

<< | 1 | >>